Privacyverklaring

De EHBO vereniging van Tiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.
De EHBO vereniging Tiel houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  •    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  •    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  •    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  •    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  •    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden van de EHBO vereniging Tiel worden door de deze vereniging gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  •    Registreren van persoonsgegevens in een database ten behoeve van uitnodigingen van bijeenkomsten en/of herhalingslessen voor het behouden van het EHBO certificaat;
  •    Registreren van nieuwe leerlingen voor het EHBO diploma;
  •    Registreren t.b.v. het innen van de contributie

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
  •    EHBO-er
  •    Cursist
  •    Lid van verdienste

Hiervoor hebben wij onderstaande persoonsgegevens nodig
  •    Voornaam;
  •    Tussenvoegsel;
  •    Achternaam;
  •    Adres; (huisadres, postcode, woonplaats)
  •    Telefoonnummer; optioneel
  •    E-mailadres; optioneel
  •    Geboortedatum;
  •    Gediplomeerd op dd-mm-jj, diploma geldig tot dd-mm-jj
  •    lid sinds (wordt vastgelegd door het secretariaat t.b.v. jubilea)

Indien u het lidmaatschap van de EHBO vereniging Tiel opzegt, dan wel het lidmaatschap op een andere wijze wordt beëindigd, worden uw gegevens binnen de termijn van twee jaar verwijderd.
Indien u de gegevens eerder wil (laten) verwijderen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat EHBO vereniging Tiel. Postbus 6185, 4000 HD, Tiel

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft worden alleen aan het Oranje Kruis verstrekt t.b.v. het uitreiken, dan wel het verlengen van uw diploma. De gegevens worden NIET aan derde partijen verstrekt.

Beeldmateriaal:
De EHBO vereniging zal geen nieuw beeldmateriaal in enige vorm openbaar maken. Indien er beeldmateriaal op de website wordt getoond, zal dat alleen gebeuren na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van diegenen die op het beeld te zien zijn.

Personen jonger dan 16 jaar:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger dient het Formulier “Toestemming verwerking persoonsgegevens” te ondertekenen. Er geldt namelijk controleplicht.
De EHBO vereniging Tiel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, doch uiterlijk twee jaar.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens de EHBO vereniging Tiel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Verklaring bestuur:
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Alle bestuursleden van de EHBO vereniging Tiel zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de Persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) aan het SECRETARIAAT van de EHBO vereniging Tiel. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het SECRETARIAAT van de EHBO vereniging Tiel op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wat doen wij bij een datalek:

Wat is nu eigenlijk een datalek?
Niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek. De Wbp spreekt van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten.
In geval van ontdekking van een mogelijke datalek zal het bestuur mogelijk betrokkenen binnen 24 uur op de hoogte stellen en de benodigde informatie verstrekken.
Het bestuur zal mogelijk betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de benodigde maatregelen treffen om de omvang en impact van een mogelijke datalek zoveel mogelijk te beperken.


Sluit venster